Kontakt

Servicelovens paragraffer - §52, §66, §76 og §107

Soranahus - vi er eksperter i paragraf §52, §66, §76 og §107 i serviceloven

Soranahus – §52, §66, §76 og §107

Ifølge serviceloven §52 i lov om socialservice, skal kommunen tilbyde den nødvendige hjælp til unge under 18 år, når det må anses for at være af væsentlig betydning for barnets eller den unges særlige behov for støtte. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde den eller de foranstaltninger, som bedst kan varetage de udfordringer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse samt forælderevne undersøgelse.

Er du sagsbehandler? Så kontakt Soranahus, der er et fagligfunderet opholdssted for unge beliggende på Sjælland.

Skriv til os vedr. vores opholdssted

Contact Us

Handleplan ifm. §52 i serviceloven

Situationen vil først og fremmest blive vurderet af en fagprofessionel, som vil afholde møder og samtaler med barnet, den unge og forældre. Dette danner grundlag for udarbejdelse af en handleplan. I denne handleplan tages der højde for barnets trivsel samt hvilke virkemidler, der kan iværksættes for at sikre barnets trivsel og udvikling i overensstemmelse med det overordnede formål med støtten. Samtidig sættes der helt konkrete mål og delmål op for, hvordan barnet sikres en positiv adfærdsmæssig udvikling.

Læs også om hvad er et opholdssted.

Soranahus tilbud ifm. §52 i serviceloven

Soranahus stiller kvalificeret fagprofessionelt personale til rådighed med erfaring indenfor neuropsykologi, neuropædagogik, mentaliserende og low arousal tilgang, kognitiv terapi og familieorienterede problematikker. Hvis der vurderes et behov, vil der tilknyttes en ekstern psykolog.

Det resulterer i en målrettet indsats efter §66, §76 og §107 i lov om socialservice til børn og unge med særlige behov. Beboerne på opholdsstedet har oplevet vanskelige forhold i løbet af deres opvækst. Det vil ofte være i forhold til at mangle visse psykiske og sociale kompetencer og ligeledes med en begrænset evne til at navigere i og forholde sig til samfundets normer og krav. De har alle brug for et tilbud under §66, §76 og §107 i lov om socialservice.

Rolige omgivelser ved bosted for unge

Det kan være børn og unge, som gennem opvæksten har været udsat for traumatiske oplevelser som bl.a. omsorgssvigt, pludselige tab eller fysiske/psykiske overgreb. Savnet af rollemodeller og oplevelse af faste, trygge rammer, samt mangel på tillid til egne evner og omverdenen som helhed. Dertil kommer forskellige former for indlæringsvanskeligheder, adfærds- og personlighedsforstyrrelser. Soranahus modtager ligeledes unge med misbrugsproblematikker da dette ses som et symptom på mistrivsel.

SEL 52 – § 52 i Serviceloven

SEL 52 refererer til § 52 i Serviceloven, der omhandler foranstaltninger til børn og unge. Denne bestemmelse er relevant for Soranahus, da den giver mulighed for at tilbyde børn og unge et socialpædagogisk opholdssted som en del af en indsats for deres trivsel og udvikling.

På Soranahus udnytter vi SEL 52 til at skabe et trygt og stabilt miljø, hvor børn og unge kan få den nødvendige støtte og omsorg. Vores mål er at hjælpe dem med at håndtere udfordringer, udvikle sociale færdigheder og opnå en bedre trivsel.

Ved at tilbyde et socialpædagogisk opholdssted i henhold til SEL 52 er vi i stand til at arbejde tæt sammen med relevante myndigheder og samarbejdspartnere for at skabe en helhedsorienteret indsats. Dette omfatter samarbejde med sagsbehandlere, kommuner og socialforvaltninger for at sikre koordinering af indsatsen og opfyldelse af barnets behov.

SEL 52 giver os mulighed for at udarbejde individuelle handleplaner og støtteplaner for hvert barn eller ung, der bor hos os. Disse planer er baseret på en grundig vurdering af deres behov og mål. Vi arbejder aktivt med at imødekomme de unges trivselsbehov og sikre deres udvikling gennem skræddersyet støtte og vejledning.

Vi ser SEL 52 som en vigtig ramme for vores arbejde på Soranahus. Det giver os mulighed for at tilbyde en omfattende og målrettet indsats for børn og unge, der har behov for ekstra støtte og omsorg. Vi er forpligtede på at overholde bestemmelserne i SEL 52 og arbejder kontinuerligt på at forbedre vores praksis for at sikre de bedst mulige resultater for de børn og unge, vi støtter.

Soranahus godkendelser

Vores bosted for unge er godkendt til 11 børn og unge, mellem 12-25 år, efter serviceloven §66, §76 og §107 i lov om socialservice.

Du er altid velkommen til at få mere information om Soranahus og indsats efter Servicelovens §66, §76 og §107. Du kan ringe til Soranahus bostedet for unge på telefon for at høre nærmere eller direkte til leder Heidi Holst Seeger. Du kan også skrive til os på sikker e-mail.