Servicelovens paragraffer - §52, §66, §76 og §107

Soranahus - vi er eksperter i paragraf §52, §66, §76 og §107 i serviceloven

Soranahus – §52, §66, §76 og §107

Ifølge serviceloven §52 i lov om socialservice, skal kommunen tilbyde den nødvendige hjælp til unge under 18 år, når det må anses for at være af væsentlig betydning for barnets eller den unges særlige behov for støtte. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde den eller de foranstaltninger, som bedst kan varetage de udfordringer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse samt forælderevne undersøgelse.

Er du sagsbehandler? Så kontakt Soranahus, der er et fagligfunderet opholdssted for unge beliggende på Sjælland.

Skriv til os vedr. vores opholdssted

Handleplan ifm. §52 i serviceloven

Situationen vil først og fremmest blive vurderet af en fagprofessionel, som vil afholde møder og samtaler med barnet, den unge og forældre. Dette danner grundlag for udarbejdelse af en handleplan. I denne handleplan tages der højde for barnets trivsel samt hvilke virkemidler, der kan iværksættes for at sikre barnets trivsel og udvikling i overensstemmelse med det overordnede formål med støtten. Samtidig sættes der helt konkrete mål og delmål op for, hvordan barnet sikres en positiv adfærdsmæssig udvikling.

Læs også om hvad er et opholdssted.

Soranahus tilbud ifm. §52 i serviceloven

Soranahus stiller kvalificeret fagprofessionelt personale til rådighed med erfaring indenfor neuropsykologi, neuropædagogik, mentaliserende og low arousal tilgang, kognitiv terapi og familieorienterede problematikker. Hvis der vurderes et behov, vil der tilknyttes en ekstern psykolog.

Det resulterer i en målrettet indsats efter §66, §76 og §107 i lov om socialservice til børn og unge med særlige behov. Beboerne på opholdsstedet har oplevet vanskelige forhold i løbet af deres opvækst. Det vil ofte være i forhold til at mangle visse psykiske og sociale kompetencer og ligeledes med en begrænset evne til at navigere i og forholde sig til samfundets normer og krav. De har alle brug for et tilbud under §66, §76 og §107 i lov om socialservice.

Rolige omgivelser ved bosted for unge

Det kan være børn og unge, som gennem opvæksten har været udsat for traumatiske oplevelser som bl.a. omsorgssvigt, pludselige tab eller fysiske/psykiske overgreb. Savnet af rollemodeller og oplevelse af faste, trygge rammer, samt mangel på tillid til egne evner og omverdenen som helhed. Dertil kommer forskellige former for indlæringsvanskeligheder, adfærds- og personlighedsforstyrrelser. Soranahus modtager ligeledes unge med misbrugsproblematikker da dette ses som et symptom på mistrivsel.

Soranahus godkendelser

Vores bosted for unge er godkendt til 11 børn og unge, mellem 12-25 år, efter serviceloven §66, §76 og §107 i lov om socialservice.

Du er altid velkommen til at få mere information om Soranahus og indsats efter Servicelovens §66, §76 og §107. Du kan ringe til Soranahus bostedet for unge på telefon for at høre nærmere eller direkte til leder Heidi Holst Seeger. Du kan også skrive til os på sikker e-mail.