Relationer

For at relationen mellem ung og voksen skal fungere udviklingsstøttende for den unge, er det vigtigt, at den voksne tager det overordnede ansvar, men at begge opfattes som ligeværdige i deres forhold. Det er en forudsætning for den unges trivsel og positive udvikling, at den voksne i relationen til den unge:

– Er lydhør, nærværende og medlevende
– Har positive forventninger til den unge
– Har et anerkendende menneskesyn
– Undgår skældud
– Guider den unge og viser positive alternativer
– Uddyber og italesætter fællesoplevelser
– Kan justere sig i forhold til den unges udvikling
– Giver mening til den unges oplevelse af omverden, ved at beskrive og forklare

Det pædagogiske relationsarbejde kan kræve at nogle af de personlige evner udvikles, og derfor arbejder vi med kommunikation og konflikthåndtering. Vi vælger at støtte hinanden indbyrdes i at udvikle de unges såvel som personalets personlige relationskompetencer.

Vi er bevidste om at den unges relationer til venner er en vigtig del af den unges liv, når de ankommer til Soranahus. Derfor vil vi via vores behandlingsmetoder hjælpe den unge til at skelne mellem sunde og usunde relationer. De unges relationer er afgørende for, at de tør påbegynde deres personlige udvikling og dermed en bevidst afstandstagen til usunde relationer.

Som personale er vi både omsorgspersoner og rollemodeller for de unge. Vi tør stille op, åbne op og give af os selv i relationen, sådan at de unge kan spejle sig i vores adfærd, og derved opnå nye kompetencer til at danne styrkende relationer til hovedsageligt andre unge og voksne.

Fonden Soranahus