Hvad er et opholdssted?

Hvad er et opholdssted?

Et opholdssted er et tilbud for udsatte mennesker med behov for forskellig støtte i dagligdagen. Opholdsstederne har ofte målrettet deres behandling rettet imod en bestemt aldersgruppe med specifikke problemstillinger. Soranahus overholder §66 under Serviceloven, der omhandler anbringelsessteder for børn og unge under 18 år. Det kan for eksempel være i en plejefamilie, en netværksplejefamilie, en døgninstitution eller et opholdssted.

Hvad er et opholdssted i Soranahus´ øjne? På Soranahus arbejder vi med børn og unge i alderen 12-23 år. Målgruppen er drenge og piger med normal begavelse, som mangler visse psykiske og sociale kompetencer og derfor har en begrænset evne til at navigere i og forholde sig til samfundets normer og krav. Det kan være børn og unge, som gennem opvæksten har været udsat for traumatiske oplevelser som bl.a. omsorgssvigt, pludselige tab eller fysiske/psykiske overgreb.

Skriv til os vedr. vores opholdssted

3
25

Hvad er et opholdssted for unge?

Et bosted for børn og unge kan bl.a. give mulighed for at lære hvordan den enkelte opbygger sociale relationer til andre mennesker, samt hjælpe med en gradvis forberedelse og overgang til et selvstændigt voksenliv. Typisk er der tale om børn og unge med manglende rollemodeller, samt manglende oplevelse af faste, trygge rammer, og generelt og stadighed en manglende tillid til egne evner og omverdenen som helhed.

Et bosted kan både være et stort sted med mange børn og unge, eller et mindre og mere hjemligt bosted, som på Opholdsstedet Soranahus, hvor der er fokus på nærhed, samvær og fællesskab.

Børn og unge på opholdssted skal lære at udvikle sig i samspillet med andre, og ved at lægge miljøet og kontakten til rette for de unge på Opholdsstedet Soranahus optimerer vi deres muligheder for at udvikle deres selvfølelse og selvstændighed, så de kan vokse følelsesmæssigt, socialt og intellektuelt.

Personalet på opholdsstedet 

Personalet på et bosted er uddannede til at kunne håndtere børn og unge med psykiske udfordringer samt eventuelt problematiske familieforhold. På bostedet Soranahus arbejder der udelukkende personale som alle har en baggrund og erfaring, der til enhver tid vil kunne understøtte de unges behandlingsbehov og yde den nødvendige støtte på opholdsstedet med stort fokus på de personlige relationer.

Hvert enkelt ung vil have tilknyttet to kontaktpersoner, som der vil dannes en stærk professionel relation til, og som vil støtte den enkelte i vedkommendes udvikling. Det vil også være denne voksne, som skal arbejde tæt sammen med forældrene omkring barnet eller den unges tid på opholdsstedet.

Et godt opholdssted vil altid fokusere på den enkeltes behov og give den unge mulighed for at lære om livets værdier og støtte den unge til at kunne fungere bedst muligt i dagligdagen samt i livet efter opholdsstedet.

Opholdsstedets indsats er også rettet mod barnet og den unges skolearbejde, samarbejdet med skolen og kontakten med forældrene. Derudover er der fokus på, hvordan barnet og den unge kan oprette eller vedligeholde meningsfulde aktiviteter og relationer uden for opholdsstedet.

Soranahus' samarbejde med kommunen

Når barnet eller den unge skal anbringes, er det kommunen, der bestemmer, hvor vedkommende skal anbringes. Kommunen vælger det opholdssted, som bedst kan tilgodese den enkeltes behov i det daglige. Det vil sige, at kommunen også skal fokusere på opholdsstedets mulighed for at tilbyde nære og stabile voksenrelationer for de anbragte børn og unge.

Som opholdssted samarbejder Soranahus med alle landets kommuner og forud for at den enkelte ung bliver tilbudt en ledig plads, er der blevet foretaget en grundig vurdering om samspillet imellem den enkeltes problematikker og om Opholdsstedet Soranahus’ behandlingspædagogik er det helt rigtige match. Typisk er der tale om en frivillig anbringelse, hvor den unge og indehaveren af forældremyndigheden er enige om anbringelsen, men det kan også være en anbringelse uden forældrenes samtykke, hvis der er en risiko for, at den unges sundhed og udvikling er i fare.

Et har typisk valgt at arbejde ud fra udvalgte behandlingsformer. På Soranahus er den pædagogiske forståelsesramme neuropsykologi og neuropædagogik. Vores pædagogiske hjørnesten og værdier er baseret på struktur, low arousal med en anerkendende og mentaliserende tilgang samt kognitiv adfærdsterapi.