Kontakt

Visitation/Samarbejde

Alle henvendelser omkring visitation og aktive forløb rettes til leder Heidi Holst Seeger, Tlf: 57806780 / mobil: 51 815 816.

Ved visitation fremsendes alle sagsakter omkring den unge til Soranahus via sikker mail. Sagsakterne drøftes efterfølgende på et visitationsmøde mellem kommunen og Soranahus, hvor der tages stilling til kommunens anmodning om behandling, og hvorvidt Soranahus skønnes at være det rette tilbud til den konkrete unge. Det er væsentligt for vurderingen, at alle tilgængelige sagsakter er medsendt.

Beslutningen meddeles kommunen både skriftligt og telefonisk. Hvis det vurderes, at den unge matcher målgruppen, og at Soranahus er det rette tilbud, bliver der herefter indgået konkrete aftaler om indflytningsplan, samarbejdsmøder mv. I tilfælde af, at sagen afvises, gives der en kort begrundelse for dette, og Soranahus bistår i så fald gerne med at anbefale alternative foranstaltninger.

Vi vægter samarbejdet med anbringende myndighed højt. Vi vil som minimum afholde statusmøde hvert halve år, og vi opfordrer kommunerne til også at afholde møde derimellem.

Senest tre måneder efter indflytning inviterer vi til det første statusmøde. Forud for de planlagte statusmøder fremsender Soranahus en statusbeskrivelse over det forgangne forløb, der således kan bruges konkret af socialrådgiver/sagsbehandler også i forhold til mødets dagsorden.

Statusmødet er et samarbejde mellem opholdssted, forældre, sagsbehandler og den unge, hvor behandlingsplan, handleplan og den unges fremtid revurderes. Her er nogle eksempler på mulige faste punkter på dagsordenen:

  • Hvordan har den unge det?
  • Beskrivelse af forløbet siden sidst, samt den unges kompetencer og udviklingspunkter.
  • Hvordan går det med samarbejdet?
  • Hvordan går det med målene i behandlingsplanen og handleplanen?
  • Hvilke fokuspunkter er relevante i fremtiden?
  • Aftaler drøftes
  • Hvilke evt. ønsker har kommune/sagsbehandler til dialogen og kommunikationen med Soranahus?

Heidi Holst Seeger, Leder