Kontakt

Tværfagligt Samarbejde

Skole:
Vi samarbejder med både folke- og specialskoler i og omkring opholdsstedernes lokalområder.

Soranahus kan eksempelvis fremhæve Engvang – Den Grønne Skole som er et dagbehandlings- og specialundervisningstilbud hvor der undervises i fuld fagrække/FSA.

Erfaringen viser at Engvang – Den grønne skole bygger på skabelsen af attraktive fællesskaber med god plads og hensyn til den enkelte. I rammer præget af tryghed og rummelighed skabes grundlaget for gensidig forståelse, og modet til at deltage positivt i og tage ejerskab for et fælles tredje. Ud fra elevernes behov, tilpasses rammen individuelt, samtidig er skolens fokusmål at hjælpe og støtte eleverne i at indgå i sociale sammenhænge og fællesskaber, så de ikke oplever sig isolerede og i et omfang, som fungerer for den enkelte.

Engvang – Den grønne skole arbejder med social træning, fælles aktiviteter og klasseundervisning i det tempo, eleverne kan overkomme, og hele tiden med fokus på UVM’s faglige læringsmål. I praksis møder de eleven ud fra individuelle behov, og de tilpasser i samarbejde med den enkelte og Soranahus løbende indsatsen til gavn for den enkelte. Ved opstart, er der fokus på at finde fælles måder at lave aftaler på, der øger den enkeltes mulighed for udvikling og deltagelse i skolens hverdag. I takt med at der opbygges et fælles erfaringsgrundlag og forståelse for den enkeltes elevs potentiale for håndtering af egne udfordringer, arbejdes der på at få dette konkretiseret til brugbare strategier og værktøjer.

Psykolog og speciallæge:
Vi samarbejder med alle speciallæger samt distriktspsykiatrien i henholdsvis Slagelse, Næstved og Holbæk.

SSP/PPR:
Vi har et tæt samarbejde med både SSP og PPR i Slagelse og Holbæk kommuner. Skoletilbud efter individuelle behov og kompetencer aftales med anbringende myndighed og PPR. Der laves løbende vurderinger af den unges kompetencer og muligheder i forhold til skole, uddannelsestilbud, erhvervsarbejde, mm.

Supervision:
Vi vægter supervision højt, fordi det er vigtigt at udvikle sig og have indsigt i den enkeltes problematikker samt egen betydning i relationerne. Supervisionen kan vælges ud fra aktuelle behov og kan være personlig eller i gruppesammenhæng, både i forhold til det pædagogiske arbejde og samarbejde, enkelte unge etc. Vi har tilknyttet ekstern supervisor Torben Bloksgaard.

Heidi Holst Seeger, Leder