Visitation/Samarbejde

Alle henvendelser omkring de unge bedes rettes til Soranahus rettes til Leder, Heidi Holst Seeger, Tlf 57 80 67 80 / 51 815 816

Visitation sker ved, at de anbringende kommuner henvender sig til Soranahus og efterfølgende fremsender alle sagsakter omkring anbringende ung.

De sagsakter der er modtaget, fremlægges og drøftes på visitationsmøder. Her tages der stilling til kommunens anmodning om behandling, og om Soranahus skønnes at være det rette tilbud til den konkrete unge. Det er væsentligt for vurderingen, at alle tilgængelige sagsakter er medsendt. Leder, Heidi Holst Seeger og et personale deltager i videst muligt omfang, i alle visitationer til Soranahus. Sagsbehandler fra anbringende kommune kan deltage sammen med andre for sagen relevante personer.

Hvis det vurderes at den unge passer ind i målgruppen og at Soranahus er det rette tilbud, vil der indgåes konkrete aftaler om indflytningsplan, samarbejdsmøder mv. I tilfælde af, at sagen afvises, gives der en kort begrundelse for dette. Soranahus bistår gerne med at pege på andre mulige foranstaltninger. Beslutningen vil derved blive meddelt kommunerne både skriftligt og telefonisk.

Vi vægter samarbejdet med anbringende myndighed højt. Vi vil som minimum afholde statusmøde hvert halve år og opfordre kommunerne til at afholde møde derimellem og vil senest tre måneder efter indflytning afholde det første statusmøde Forud for statusmødet vil vi fremsende en statusbeskrivelse over det forgangne forløb forud for mødet, som således kan bruges konkret af socialrådgiver/sagsbehandler også i forhold til mødets dagsorden.

Statusmødet er et samarbejde imellem opholdsstedet, forældre, sagsbehandleren og den unge, hvor behandlingsplan, handleplan og den unges fremtid revurderes.

Her er nogle eksempler på mulige faste punkter på dagsordenen:

– Hvordan har den unge det?
– Beskrivelse af forløbet siden sidst, samt den unges kompetencer og udviklingspunkter.
– Hvordan går det med samarbejdet?
– Hvordan går det med målene i behandlingsplanen og handleplanen?
– Hvilke fokuspunkter er relevante i fremtiden?
– Aftaler drøftes

Fonden Soranahus