Godkendelse 2018

Soranahus har modtaget sin godkendelse for 2018 og opnået et gns resultat på 4,3/5*

”Socialtilsynet har været på uanmeldt tilsynsbesøg i tilbuddets afdeling Dalmose november 2017.

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12- 18 i lov om Socialtilsyn og dermed besidder den fornødne kvalitet der skal til for at sikre at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service.
Det vurderes, at tilbuddet har et fagligt højt ambitionsniveau og i høj grad arbejder målrettet med fortsat at udvikle medarbejdernes kompetencer og præcisering af tilbuddets metodetilgang.

Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for de unge, men de skal fortsat have en opmærksomhed på at præcisere dette i deres fortsatte arbejde med den fortsatte udvikling af tilbuddet.

Socialtilsynet finder det givende for den fortsatte udvikling af tilbuddets pædagogiske praksis, at tilbuddet gennem faglig refleksion finder balancen mellem hhv. regler og struktur samt medbestemmelse og individuel hensynstagen.
Tilbuddets daglige behandlingsform er en sammenkobling af ressource-orienteret, miljøterapeutiske og kognitive adfærdsreguleringer.

Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen.
Socialtilsynet træffer på baggrund af ovenstående afgørelse om fuld imødekommelse af tilbuddets ansøgning om væsentlig ændring, således at Opholdsstedet Soranahus kan godkendes til to afdelinger, Dalmose og Undløse med modtagelse af i alt 18 unge jf. SEL § 66, der ved indskrivningstidspunktet er 12-18 år samt til fortsættelse af anbringelse i efterværn jf. SEL § 76 eller § 107 til den unge er 25 år.

Målgruppen er unge med omfattende relations- -og tilknytningsforstyrrelser. De unge er karakteriseret ved at have mangel på psykiske og sociale kompetencer, der medfører at de ikke kan navigere, skelne og forholde sig til de normer og krav, der stilles til det enkelte individ. Det være sig unge som fx har været udsat for traumatiske oplevelser gennem opvæksten og som følge af fx pludselig tab, mangelfuld omsorg, overgreb fysisk/psykisk såvel som seksuelt eller på anden vis har oplevet svigt og manglende relationsdannelse.”

Soranahus kan kontaktes såfremt der ønskes adgang til den fulde version.

*I kvalitetsmodellen er både ‘Gns. bedømmelse’ på temaniveau og ‘Bedømmelse’ på indikatorniveau angivet på følgende skala:*
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.
Fonden Soranahus