Godkendelse 2017

Soranahus har modtaget sin godkendelse for 2017 og opnået et gns resultat på 4,4/5*

“Socialtilsynet konkluderer på baggrund af tilsynsbesøget samt indhentede oplysninger, at Opholdsstedet Soranahus i høj grad besidder den kvalitet, der skal til for at sikre, at de unge ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service. Socialtilsynet vurderer på baggrund af tilsynsbesøg og indeværende oplysninger, at Soranahus er kendetegnet ved et højt fagligt ambitionsniveau. Soranahus har gennem et aktivt, konstruktivt samarbejde med socialtilsynet samt interne relevante overvejelser og faglige refleksioner det nødvendige målrettede og faglige fokus på optimering og yderligere kvalificering af deres tilgang til og varetagelse af den primære opgave.

Opholdsstedet Soranahus er et nyetableret opholdssted godkendt af Socialtilsyn Øst oktober 2014 med modtagelse af 18 unge, 12-18 (23) år jf. SEL § 66, stk. 1, nr. 5. Opholdsstedet Soranahus har i forbindelse med dette driftsorienterede tilsyn ansøgt om væsentlig ændring af godkendelse, således at deres indskrevne unge ved behov kan fortsætte anbringelsen efter § 107 til deres 25. år. Socialtilsynet har i forbindelse med driftsorienteret tilsyn vurderet kvalitetsmodellens tema 3, målgruppe, metoder og resultater ift. ansøgning om væsentlig ændring, der har betydning for tilbuddets målgruppe, tema 4; organisation og ledelse samt tema 5; kompetencer. Socialtilsynet konkluderer på baggrund af tilsynsbesøget samt indhentede oplysninger, at Opholdsstedet Soranahus i høj grad besidder den kvalitet, der skal til for at sikre, at de unge ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service. Opholdsstedet Soranahus er kommet positivt igennem etableringsfasen og er i deres nuværende opbygningsfase kendetegnet ved et høj fagligt ambitionsniveau, hvor de i et aktivt og konstruktivt samarbejde med socialtilsynet har fokus på optimering og yderligere kvalificering til varetagelse af deres primære opgave. Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet lever op til den fornødne kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen. Socialtilsynet træffer på baggrund af ovenstående afgørelse om fuld imødekommelse af tilbuddets ansøgning om væsentlig ændring, således at Opholdsstedet Soranahus kan godkendes til modtagelse af unge jf. SEL § 66, der ved indskrivningstidspunktet er 12-18 år samt til fortsættelse af anbringelse i efterværn jf. SEL § 76 eller § 107 til den unge er 25 år. Målgruppen er fortsat unge med omfattende relations- -og tilknytningsforstyrrelser. De unge er karakteriseret ved at have mangel på psykiske og sociale kompetencer, der medfører at de ikke kan navigere, skelne og forholde sig til de normer og krav, der stilles til det enkelte individ. Det være sig unge som fx har været udsat for traumatiske oplevelser gennem opvæksten og som følge af fx pludselig tab, mangelfuld omsorg, overgreb fysisk/psykisk såvel som seksuelt eller på anden vis har oplevet svigt og manglende relations dannelse.”

Soranahus kan kontaktes såfremt der ønskes adgang til den fulde version.

*I kvalitetsmodellen er både ‘Gns. bedømmelse’ på temaniveau og ‘Bedømmelse’ på indikatorniveau angivet på følgende skala:*
5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.
Fonden Soranahus